ייפוי כוח מתמשך

אריאלה רוזנטל סודרי חברת עורכי דין ונוטריון מעניקה את כל השירותים הנוטריונים ובכללם עריכת ייפוי כוח מתמשך לבגיר על פי התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, תיקון שנכנס לתוקפו בשנת 2017 וקבע כללים חדשים באשר למינוי אפוטרופוס לבגיר.

ייפוי כוח מתמשךמשרדנו פועל בשיקול דעת וברגישות לאינטרס המרבי מול האוכלוסייה הרגישה והחלשה של מבקשי ייפוי כוח מתמשך.

אנו ערים לכל הצרכים הישירים והעקיפים הנוגעים לתכנון מוקדם של כל התרחישים האפשריים.

משרד עורכי דין אריאלה רוזנטל סודרי עוסק שנים רבות בעניינים של מינוי אפוטרופוס, בענייני קשישים, תשושי נפש, ובעניינים של בריאות הנפש והגוף, צוואות וירושות. מאז שנת 1999 צברנו ניסיון רב בבתי המשפט לענייני משפחה עוד לפני כניסתו לתוקף של התיקון לייפוי הכוח המתמשך.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי בנושא ייפוי כוח מתמשך צרו עמנו קשר בטלפון 04-866-8665, ונשמח לעמוד לשירותכם כאשר השירות שלנו ניתן לתושבי הצפון והמרכז. מענה מובטח בתוך 24 שעות.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

מדובר במסמך משפטי המאפשר לאדם לקבל באופן עצמאי החלטות ולתכנן את עתידו בשלב בו הוא מסוגל לקבל החלטות באופן עצמאי ולבצע פעולות, ובכך לתכנן את החיים בעתיד באם האדם יגיע למצב שבו הוא לא יוכל יותר לקבל באופן עצמאי החלטות ולנהל את ענייניו, מה ייעשה ברכושו וכיצד יטופלו ענייניו, לרבות הנחיות לטיפול רפואי בגופו בעת שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות אלה בעצמו. זאת, על מנת לכבד ולממש את רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו.

המקרים בהם ממנים מייפה כוח

מצב בריאותי, זקנה, מצב פסיכוטי, מחלה מתמשכת ורגעית, ניתוח ובכל מצב אחר שהו בו אדם לא יכול לקבל החלטות באופן עצמאי ונשקול, וצריך להיעזר באדם נוסף או רוצה להיעזר באדם נוסף שיתמוך בו ועליו הוא סומך.

עוד טרם כניסתו למצב שבו לא יכול לקבל החלטות הממנה ממנה את מיופה הכוח, שיקבל עבורו את ההחלטות במצבים בהם לא יוכל לקבל החלטות בענייני רכוש וענייני גוף.

האם ניתן לשנות/לבטל הוראות שניתנו בעבר בייפוי כוח מתמשך.

כמו שניתן לבטל צוואות ניתן בכל עת לבצע שינוי/לבטל הוראות שניתנו במסגרת ההוראות של ייפוי כוח מתמשך, להוסיף עליהם וכדומה וזאת כל עוד הממנה מסוגל לקבל החלטות בעצמו מבחינה בריאותית.

מקרים בהם חל ביטול על ייפוי כוח מתמשך.

  • אם מונה בעל מקצוע ונשלל ממנו לתפקד כבעל מקצוע, מכח מחלה או שרישיונו נשלל וכדומה.
  • אם מונה אדם במסגרת זוגיות ונפרדו דרכם של הנפשות.

הבהרה חשובה – אדם יכול להחליט, כי לא יוכל לבטל בעתיד את ייפוי הכוח של עצמו. לדוגמא באם הממנה מצוי במצב נפשי קשה ועקב מצב זה הוא מבקש לבטל את יפויי הכח.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי בנושא ייפוי כוח מתמשך צרו עמנו קשר בטלפון 04-866-8665, ונשמח לעמוד לשירותכם. מענה מובטח בתוך 24 שעות.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ניתן לערוך על ידי עורך דין בטופס מקוון בלבד. לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך במסמך רגיל. דוגמא לטופס ייפוי כוח מתמשך.

כל עורכי הדין שעברו השתלמות בנושא עריכת ייפויי כוח מתמשך מופיעים באתר לשכת עורכי הדין וכן באתר של האפוטרופוס הכללי והם בלבד רשאים לערוך יפויי כח מתמשך.

למרות האמור לעיל, בעניינים רפואיים הקשורים לטיפול או אשפוז בלבד, ניתן בנוסף לערוך ייפוי כוח מתמשך בפני "בעל מקצוע טיפולי", כדוגמא, רופא, עובד סוציאלי, אח/ות ועוד.

הנחיות לייפוי כוח מתמשך בעניינים הקשורים לבריאות הנפש

למי שמבקש לתת הנחיות בעניינים הקשורים לבריאות הנפש, יש צורך טרם החתימה על ייפוי כוח מתמשך לקבל הסבר ולחתום בפני פסיכיאטר על טופס (טופס ד') המאשר כי הממנה קיבל הסברים מפסיכיאטר והבין את משמעות ההוראה, הבאה ותוצאותיה ומבקש להורות שמיופה הכוח יהיה מוסמך לתת הסכמה בשמו לעניינים המפורטים בטופס.

את הטופס ניתן לקבל מעורך הדין או מהפסיכיאטר. במקרים שכאלו במועד שבו ניתנה הסכמה מראש של הממנה והוא בזמן אמת יתנגד לבדיקה או לאשפוז או לשחרור יהיה לדוגמא ניתן לקבל ולעדיף את רצונו של מיופה הכוח על רצונו של מיופה הכח.

חשוב להדגיש, כי הפסיכיאטר מוודא ומתרשם, כי הממנה נתן את הוראתו בהסכמה חופשית ומרצון מבלי שהופעל עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.

אין להתעלם מכך, כי תיקון החוק קובע גם עקרונות ודרכי פעולה למי שמונה לאדם כ"אפוטרופוס".

יש להדגיש, כי מהיום ואילך תפקיד האפוטרופוס הנו לשמוע את דעתו של האדם ולסייע לו במימוש רצונותיו, למסור לו מידע על ענייניו ולשתפו בקבלת החלטות הנוגעות לו, ככל הניתן.

תיקון החוק מרחיב בנוסף את מערך הפיקוח ואת סמכויותיהם של המפקחים באפוטרופוס הכללי וקובע עקרונות וכללים למינוי אפוטרופוסים. בהתאם לעקרונות אלה על בית המשפט לענייני משפחה השוקל מינוי אפוטרופוס לאדם, לבחון את כל החלופות האפשריות, לרבות תומך בקבלת החלטות, טרם שהוא נעתר לבקשה למינוי אפוטרופוס.

השינויים בחוק שנעשו בחוק – תומך החלטות ו- מינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 עבר בשנה האחרונה שינויים מרחיקי לכת ונוסף לחוק במסגרת תיקון 18 (הפרק השני) "ייפוי הכוח המתמשך" לו מתייחסים סעיפים 32א' עד 32 לה', שונה גם סעיף 33 שבו נקבע באיזה מקרים ממנים לבגיר אפוטרופוס. עוד נוסף לחוק סעיף 67ב' המתיר את מינויו של תומך החלטות.

בעידן זה עשה המחוק שינוי משמעותי ושינה את הכללים שהיו נהוגים עד כה בנושא מינוי אפוטרופוס לבגיר ומצא חלופות שהם הרבה פחות פוגעניות לאדם שלא מסוגל לדאוג באופן חלקי או מלא לעצמו.

בעניין שינוי התפיסה שתואמה עם הרשויות, קיבל המחוקק גם החלטה לשנות את סעיף 33 א לחוק העוסק ב- שיקול דעת בית המשפט במינוי אפוטרופוס לבגיר.

מי זכאי לקבל מידע אודות ייפוי כוח המתמשך

בעניין הזכאות לקבל מידע אודות ייפוי הכוח יש להפריד בין שני מצבים, המצב הראשון בו ייפוי הכוח הופקד אך לא נכנס לתוקף, והמצב השני בו ייפוי הכוח נכנס לתוקף.

במצב הראשון בו ייפוי הכוח הופקד אך לא נכנס לתוקף, זכאים לקבלת מידע, הממנה, הממונה, היועץ המשפטי לממשלה ועובד סוציאלי שמונה על פי החוק.

במצב השני בו נכנס ייפוי הכוח לתוקף, זכאים גם המיודעים וקרובי המשפחה לקבל מידע על ייפוי כוח המתמשך, וזאת בתנאי שלא חלה הנחיה מיוחדת מצד הממנה להגבלת הזכאות לקבלת מידע אודות ייפוי הכוח המתמשך.

מעקב אחרי מיופה הכוח

מייפה הכוח יכול לבחור אנשים בסביבתו (מומלץ לבחור במיודעים בעלי ידע מוכח בתחום ייפוי הכוח) שיקבלו דיווח ישיר ממיופה הכוח אודות ההחלטות והפעולות שהוא מקבל בשמך, אנו ממליצים בכל מקרה של ייפוי כוח לבחור אנשים, אשר יבחנו ויפקחו אחר פעולות הממונה, על פי התדירות המתבקשת וזאת על מנת ליצור פיקוח שימנע טעויות/שגיאות.

שיקולים בעד או נגד למנות יותר ממיופה כוח בודד

● למיופה כוח בודד קל יותר לפעול ולקבל החלטות.
● במקרה של מיופה כוח בודד, ומינויו של מיופה כוח יפקע, ייפוי הכוח יהיה חסר תוקף ולכן עדיף לקבוע אדם שיחליפו במקרה הצורך.
● אם תחליט למנות מספר מיופה כוח, יתכן חילוקי דעות שיובילו למבוי סתום ולאי ביצוע ההחלטות.

נקודות ראויות לציון בנושא ייפוי כוח מתמשך

● אחרי מותו של אדם פג תוקפו של ייפוי כוח מתמשך.
● הממנה לא יוכל למנות יותר מ-3 אנשים שונים לצורך ייפוי כוח מתמשך, שיקבלו עבורו את ההחלטות במצבים בהם לא יוכל לקבל החלטות, לדוגמא, ממנה אדם אחד לעניינים כספיים, שני לענייני בריאות הגוף ואחר לענייני בריאות הנפש.

מכירת נכסים האם זה אפשרי

● במקרה של מכירת נכס, יש צורך בפנייה לבית המשפט לענייני משפחה לקבלת אישור ביצוע הפעולה, אע"פ שקיים ממונה (בית המשפט בדרך כלל נוטה לאשר את הבקשה, למעט במקרים חריגים של התנגדויות ואז ידון בעניין ההתנגדויות).

● כל שינוי משמעותי בדבר נכסיי הממנה, מחייב הסכמה מופרשת של הממנה ובנוסף מתחייב את אישורו של בית משפט, לדוגמא, מתנה גדולה לנכד שמתחתן, ביצוע פעולה במוצר פנסיוני ועוד (מעל כ-100,000) וכדי לקבל את האישור חייבים לצרף ראיות התומכים בצרות התנהלותו והתנהגותו של הממנה לפני כניסתו לתקוף של ייפוי הכח

● ישנם חלופות לייפוי כוח מתמשך, לדוגמא, תומך בקבלת החלטות, אדם המתקשה בקבלת החלטות יכולת להסתייע בתומך, טופס בקשה לבית משפט למינוי תומך החלטות (טופס בקשה לתומך החלטות).

המלצות

● מומלץ, כי אדם ימנה לו ממונה מבני ביתו, משפחתו (בן זוג, בן, בת, אח וכדו') או אדם מחבריו הקרובים ביותר .
● מומלץ לרענן את הייפוי הכוח המתמשך אחד לשנה ולבדוק את ההנחיות המהותיות ובפרטים הטכניים ובמידת הצורך לחתום בעת שינויים על יפויי כח חדש.

לפרטים נוספים ולייעוץ משפטי בנושא ייפוי כוח מתמשך צרו עמנו קשר בטלפון 04-866-8665, ונשמח לעמוד לשירותכם. מענה מובטח בתוך 24 שעות.

חברת עורכי דין ונוטריון -אריאלה רוזנטל סודרי